VPS Windows SSD (CS-04)

VPS SSD 1 (CS04)

CPU 1 vCore
RAM 1 GB
SSD 25 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 250 บาท
ปีละ 2,500 บาท

VPS SSD 2 (CS04)

CPU 1 vCore
RAM 2 GB
SSD 30 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 280 บาท
ปีละ 2,800 บาท

VPS SSD 3 (CS04)

CPU 1 vCore
RAM 3 GB
SSD 30 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 300 บาท
ปีละ 3,000 บาท

VPS SSD 4 (CS04)

CPU 2 vCore
RAM 1 GB
SSD 25 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 330 บาท
ปีละ 3,300 บาท

VPS SSD 5 (CS04)

CPU 2 vCore
RAM 2 GB
SSD 30 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 380 บาท
ปีละ 3,800 บาท

VPS SSD 6 (CS04)

CPU 2 vCore
RAM 4 GB
SSD 40 G
Network IP Dedicated
Windows2012 Trial
เดือนละ 440 บาท
ปีละ 4,400 บาท

VPS SSD 7 (CS04)

CPU 3 vCore
RAM 2 GB
SSD 30 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 530 บาท
ปีละ 5,300 บาท

VPS SSD 8 (CS04)

CPU 3 vCore
RAM 4 GB
SSD 40 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 650 บาท
ปีละ 6,500 บาท

VPS SSD 9 (CS04)

CPU 3 vCore
RAM 8 GB
SSD 50 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 730 บาท
ปีละ 7,300 บาท

VPS SSD 10 (CS04)

CPU 4 vCore
RAM 4 GB
SSD 60 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 790 บาท
ปีละ 7,900 บาท

VPS SSD 11 (CS04)

CPU 4 vCore
RAM 8 GB
SSD 80 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 890 บาท
ปีละ 8,900 บาท

VPS SSD 12 (CS04)

CPU 4 vCore
RAM 24 GB
SSD 120 G
Windows Server 2012
เดือนละ 1,170 บาท
ปีละ 11,700 บาท

VPS SSD 13 (CS04)

CPU 8 vCore
RAM 8 GB
SSD 100 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 2,390 บาท
ปีละ 23,900 บาท

VPS SSD 14 (CS04)

CPU 8 vCore
RAM 16 GB
SSD 150 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 2,690 บาท
ปีละ 26,900 บาท

VPS SSD 15 (CS04)

CPU 8 vCore
RAM 32 GB
SSD 200 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 3,290 บาท
ปีละ 32,900 บาท

VPS SSD 16 (CS04)

CPU 16 vCore
RAM 16 GB
SSD 200 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 4,990 บาท
ปีละ 49,900 บาท

VPS SSD 3 (CS04)

CPU 1 vCore
RAM 3 GB
SSD 30 G
Windows2012 Trial
เดือนละ 300 บาท
ปีละ 3,000 บาท